Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 10 - 14 Μαΐου 2021

  Στις 8 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1872) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:28503 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή 14  Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».
  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 10 - 14 Μαΐου 2021. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1872/8.05.2021)

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 26 Απριλίου - 3 Μαΐου 2021

  Στις 24 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1682) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:26380 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».
  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 26 Απριλίου - 3 Μαΐου 2021. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.

  (ΦΕΚ Β' 1682/24.04.2021)

 • Δημοσίευση του Ν. 4797/2021 (Άρθρο 53) - Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία

  Στις 23 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 66) ο Ν. 4797/2021 με τίτλο "Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις". 

  Ειδικότερα, στο άρθρο 53 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται η αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για πληγέντες από θεομηνία, για χρονικό διάστημα έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι μηνών. 

  Ν. 4797/2021

   

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 19 - 26 Απριλίου 2021

  Στις 17 Απριλίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1558) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:24489 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00».
  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 19 - 26 Απριλίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.

  (ΦΕΚ Β' 1558/17.04.2021)

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 43178/12.04.2021 (ΦΕΚ Β’ 1459) για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιδότησης επιχειρηματικών δανείων πληγέντων κορονοϊού

  Στις 12 Απριλίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1459/12.04.2021) η ΚΥΑ για τις «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του Ν. 4790/2021 (Α’48)».

  Με την ως άνω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα στοιχεία που αντλούνται από το Σύστημα καθώς και αυτά που θα πρέπει να εισάγει ο αιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησής του. Περαιτέρω, προσδιορίζονται τα στοιχεία που παρέχονται από τους χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς και το στάδιο αντιστοίχισης των ακινήτων από τον αιτούντα. Τέλος, καθορίζονται σημαντικά βήματα της διαδικασίας για την επιλεξιμότητα της αίτησης καθώς και για την παρακολούθηση της επιδότησης.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση