Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Πρόσωπα και οντότητες επί των οποίων έχουν εφαρμογή διατάξεις
για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2007, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν μια Απόφαση και τρεις Κανονισμούς, με τους οποίους τροποποιείται και συμπληρώνεται ο κατάλογος προσώπων και οντοτήτων για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω Κανονισμοί της Επιτροπής και η Απόφαση του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθοι:

  • Απόφαση του Συμβουλίου 2006/1008/ΕΚ της 21ης Δεκεμβρίου 2006,
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 14/2007 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2007,
  • Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 201/2007 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2007, και
  • Κανονισμός  (ΕΚ) αριθ. 236/2007 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2007.

Επίσης εκδόθηκαν, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δυο ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (1737/22.12.2006 και 1747/24.3.2007) με τα οποία απαιτείται απο τις εθνικές κυβερνήσεις η λήψη μέτρων, μεταξύ των οποίων και η δέσμευση κεφαλαίων νομικών και φυσικών προσώπων τα οποία αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα και τα οποία θεωρείται ότι εμπλέκονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007, ενσωματώθηκε στο δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υπ. αριθμ. 1737 (2006). Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του Συμβουλίου έχει τροποποιηθεί, απο την ημερομηνία δημοσίευσής του, τρεις φορές και συγκεκριμένα:

  1. με τον Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 441/2007 της Επιτροπής, της 20ης Απριλίου 2007,
  2. με την Απόφαση αριθ. 242/2007 του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2007, περί εφαρμογής του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007, και
  3. με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 618/2007 του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2007.