Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Αξιολόγηση της Ελλάδας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αξιολόγησης της χώρας μας, από 20 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2006, από εμπειρογνώμονες της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα επισκέψεων τους συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την αξιολόγηση της ΕET, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2006, αφορούσαν κυρίως τα εξής:  

(α) το προφίλ της ΕΕΤ ως φορέα εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, 

(β) τη λειτουργία των διατραπεζικών επιτροπών της ΕΕΤ και τα βασικά θέματα πολιτικής που αυτές επεξεργάστηκαν κατά την διάρκεια του 2006 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

(γ) τη συμμετοχή της ΕΕΤ στις αρμόδιες για τα ανωτέρω θέματα επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ), 

(δ) τις θέσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο έτος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ανωτέρω θέματα,

(ε) τη συμβολή της ΕΕΤ στη διαμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων απο εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην διαβούλευση με την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την διαμόρφωση του Παραρτήματος IV της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006,

(στ) τη συμμετοχή της ΕΕΤ στην Εθνική Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

(ζ) τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου στην συγκεκριμένη θεματική, και

(η) τις εκδόσεις και τα ενημερωτικά έντυπα της ΕΕΤ για την πληροφόρηση του συναλλακτικού κοινού.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών της Ολομέλειας της FATF, στο τέλος Ιουνίου 2007. Στη συνέχεια θα δημοσιευθεί η τελική έκθεση αξιολόγησης.