Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήριες γραμμές των τριών ευρωπαϊκών ενώσεων του πιστωτικού τομέα
για την ταξινόμηση πληρωμών στο πλαίσιο του TARGET2 ως εγχώριων ή διασυνοριακών

Όπως είναι γνωστό η έναρξη λειτουργίας του TARGET2 έχει οριστεί στις 19 Νοεμβρίου 2007. Τα κράτη μέλη θα μεταβούν στο νέο σύστημα πληρωμών κατά ομάδες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους Η χρονική στιγμή σύνδεσης της ΤτΕ στην κοινή πλατφόρμα έχει ορισθεί για τη 19η Μαΐου 2008.   

Στο TARGET2 προβλέπονται δύο κατηγορίες συμμετεχόντων: άμεσα, και έμμεσα μέλη (περίπτωση στην οποία εντάσσονται και οι περιπτώσεις multi-addressee access, και  addressable BICs).

Σε αυτό το πλαίσιο ανακύπτει το εξής ζήτημα: εγχώριες πληρωμές (έμμεσων μελών) μπορεί να πραγματοποιούνται  μέσα από τράπεζες (άμεσα μέλη) με εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος. Έτσι, η χρήση του BIC της αποστέλλουσας και παραλήπτριας τράπεζας στο μήνυμα  SWIFT δεν επαρκεί για το χαρακτηρισμό μιας πληρωμής ως εγχώριας στο μέτρο που αμιγώς εγχώριες πληρωμές θα χαρακτηρίζονται ως διασυνοριακές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Ομάδα Εργασία για το TARGET της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (TARGET working group) διαμόρφωσε και οι τρεις ευρωπαϊκές ενώσεις του πιστωτικού τομέα υιοθέτησαν τις κατευθυντήριες γραμμές για το χαρακτηρισμό μιας πληρωμής ως εγχώριας ή διασυνοριακής στο πλαίσιο του νέου συστήματος TARGET2.

Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να διαμορφωθεί μια ενιαία προσέγγιση από όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκής Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εθνικές ιδιαιτερότητες.