Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Επιστολή του προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών

Στην επιστολή των κ.κ. G. Hartsink και C. Bryant διευκρινίζονται ορισμένα ζητήματα σχετικά με την διαδικασία και το χρονοπρόγραμμα υιοθέτησης, απο την 1η Ιανουαρίου 2008, των SEPA Payment Schemes, και ειδικότερα:

  • Το προτεινόμενο χρονοπρόγραμμα διακυβέρνησης και προσχώρησης των τραπεζών μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2007,
  • οι υποχρεώσεις των συμμετεχουσών στα σχήματα τραπεζών ως προς την λειτουργική τους ετοιμότητα, την επίτευξη της απαιτούμενης προσβασιμότητας και της συμμόρφωσης με τους κανόνες των σχημάτων,
  • οι κατευθυντήριες γραμμές του EPC προς τις εθνικές τραπεζικές κοινότητες ως προς την υποχρέωση παρακολούθησης και αναφοράς της προόδου έργου, και
  • η μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής του SEPA Direct Debit Scheme, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις που σχετίζονται με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά.