Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Εγκεκριμένα κείμενα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών
που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2007

Κατωτέρω επισυνάπτουμε τα δυο ψηφίσματα και το κείμενο με τίτλο «SEPA Countries and SEPA Transactions (EPC001-07)» τα οποία εγκρίθηκαν απο την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2007. Ειδικότερα, τα ψηφίσματα αφορούν:

  1. Statement of Principles and Functional Requirements for an IBAN/BIC Database (EPC057-07), και

  2. Approval of the SEPA Testing Framework [STF] (EPC073-07).

Link με ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank.cfm