Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Πλαίσιο για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών
από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον Ιανουάριο 2005 το επίσημο κείμενο του Πλαισίου για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές.

Σκοπός του Πλαισίου είναι να παρέχει βοήθεια στα πιστωτικά ιδρύματα στη συμμόρφωση με το Άρθρο 6 του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001 (καθορίζοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ευρώ ενάντια στην πλαστογράφηση, και την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επαγγελματιών διαχειριστών μετρητών για να αποσύρουν από την κυκλοφορία όλα τα ύποπτα τραπεζογραμμάτια ευρώ) και να εφαρμόσει αποτελεσματικά μια κοινή πολιτική σχετικά με την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων, προκειμένου να αποφευχθούν ανταγωνιστικές στρεβλώσεις.

Το Ιούλιο του 2006 συζητήθηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών η εφαρμογή του Πλαισίου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα πορίσματα της πρώτης μελέτης των επιπτώσεων από τις προσπάθειες εφαρμογής του και προέκυψε για ορισμένες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η ανάγκη παροχής της δυνατότητας επέκτασης του ορίου της μεταβατικής περιόδου για την προσαρμογή των διαδικασιών και των υφισταμένων εν λειτουργία μηχανημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι το 2010, με αιτιολογημένη για κάθε περίπτωση εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητο το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης για τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που αναφέρεται στο Πλαίσιο (τέλος 2006).

Μετά από συνεργασία των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδας το Σεπτέμβριο 2006 αναφορικά με τη τεκμηρίωση της ανάγκης παροχής δυνατότητας επέκτασης του ορίου για το 2010 για την ελληνική τραπεζική κοινότητα, η ΤτΕ εισηγήθηκε την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη χώρα μας με βασικό επιχείρημα τη δυσκολία άμεσης αντικατάστασης των υπαρχόντων μηχανημάτων επεξεργασίας τραπεζογραμματίων στα τραπεζικά καταστήματα έως το τέλος του 2007, με αντίστοιχα μηχανήματα συμβατά με το Πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και κατ΄ επέκταση του υψηλού κόστους.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκε τέλος Δεκεμβρίου 2006, ορίστηκε παράταση της μεταβατικής περιόδου υιοθέτησης του Πλαισίου Ανακύκλωσης η οποία αφορά τελικά 6 χώρες και λήγει:
-στο τέλος του 2009 για τη Γαλλία, και
-στο τέλος του 2010 για την Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία και Πορτογαλία.