Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα “crypto-assets”

Στις 10 Οκτωβρίου 2018, το FSB δημοσίευσε έκθεση για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εκτεταμένη χρήση των “crypto-assets” σε διεθνές επίπεδο στη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην έκθεση αναλύεται η αξιολόγηση των αρνητικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη χρήση “crypto-assets”, όπως η χαμηλή ρευστότητα, ο υψηλός βαθμός μόχλευσης και οι κίνδυνοι αγοράς από τη διακύμανση των τιμών κτήσης και πώλησής τους.

Έκθεση FSB