Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Στις 9 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών η πρώτη έκθεση εκτίμησης εθνικού κινδύνου (‘NRA’) για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Έκθεση