Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Οδηγοί και κείμενα παροχής διευκρινίσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τα συστήματα SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit και SEPA Instant Credit Transfer

Τον Οκτώβριο 2018, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του EPC τα ακόλουθα: