Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών για την τροποποίηση και εξειδίκευση αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΚ) 2271/96 (“EU Blocking Regulation”)

Στις 7 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

  • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1100 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς», και
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1101, επίσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό των κριτηρίων εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς».

Αμφότεροι οι προαναφερθέντες Κανονισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή στις 7 Αυγούστου 2018.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1100

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1101