Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία “blockchain”

Στις 5 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με τα κρυπτονομίσματα (“cryptocurrencies”) και την τεχνολογία “blockchain”.

Στην έκθεση αυτή εξετάζεται αφενός η χρήση αυτών των νομισμάτων για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, ήτοι νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και φοροδιαφυγή, και αφετέρου ο βαθμός επάρκειας του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ, τόσο για την πρόληψη όσο και την καταστολή τέτοιων εγκλημάτων.

EP ECON Study