Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τεχνολογία “fintech”

Στις 3 Ιουλίου 2018, η EBA δημοσίευσε δυο (2) εκθέσεις αναφορικά με τις εξελίξεις στην τεχνολογία “fintech”. Οι εκθέσεις αυτές εξετάζουν:

  • τον αντίκτυπο της τεχνολογίας “fintech” στα επιχειρηματικά μοντέλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, και
  • τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (“credit and financial institutions”) από την εν λόγω τεχνολογία.

Αμφότερες οι εκθέσεις αποτελούν παραδοτέα του νέου «κόμβου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας» (“fintech knowledge hub”) που έχει συγκροτήσει η EBA.

EBA Reports on FinTechs