Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Ανακοίνωση του Euro Retail Payments Board (‘ERPB’)

Στις 29 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’), στην οποία αποτυπώνονται τα διαμειφθέντα της 9ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2018.

Ειδικότερα, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • οι άμεσες πληρωμές μικρής αξίας σε ευρώ,
  • η εφαρμογή των συστάσεων του ‘ERPB’ σχετικά με τις “Person-to-Person” (‘P2P’) mobile” πληρωμές,
  • η διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PIS’) σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της PSD 2, και
  • η επισκόπηση της προόδου έργου και της σύνθεσης του ‘ERPB’.

Ανακοίνωση ERPB