Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση της έκδοσης 1.2 του SEPA Credit Transfer Rulebook του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’)

Στις 28 Ιουνίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή η επικαιροποιημένη έκδοση (Version 1.2)  του SEPA Credit Transfer Rulebook του EPC.

EPC SEPA Credit Transfer Rulebook Version 1.2