Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας

Στις 22 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Απόφαση (ΕΕ) 2018/889 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «σχετικά με τη σύναψη εξ’ ονόματος της ΕΕ, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας».

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2018/890 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «σχετικά με τη σύναψη, εξ’ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας».

Σύμβαση για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Πρόληψης της Τρομοκρατίας