Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Προειδοποίηση της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τους κινδύνους αγοράς εικονικών νομισμάτων

Στις 12 Φεβρουαρίου 2018, η Μικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των 3 Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) εξέδωσε προειδοποίηση (“warning”) προς τους καταναλωτές αναφορικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την αγορά εικονικών νομισμάτων (“virtual currencies”), όπως το “bitcoin”.

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • την έλλειψη νομικής προστασίας δυνάμει του ισχύοντος ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου,
  • την απουσία διαφάνειας στον καθορισμό των τιμών για την αγορά εικονικών νομισμάτων, και
  • την παροχή παραπλανητικών πληροφοριών σε καταναλωτές που επιθυμούν να προβούν στην αγορά εικονικών νομισμάτων.

 

Προειδοποίηση Μικτής Επιτροπής