Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”)

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/151 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις διατάξεις του οποίου προσδιορίζονται περαιτέρω:

  • τα στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών κατά τον προσδιορισμό και τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών, και
  • οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να κρίνεται κατά πόσον συμβάν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε εφαρμογή στις 10 Μαΐου 2018.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/151 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής