Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και “digital onboarding” πελατών για σκοπούς “Know Your Customer” (‘KYC’)

Τον Ιανουάριο 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για θέματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και “digital onboarding” πελατών στο πλαίσιο εφαρμογής πρακτικών ‘KYC’ από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία αναμένεται να συσταθεί την άνοιξη του τρέχοντος έτους, θα συνδράμει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί θεματολογίας που άπτεται της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της εξ’ αποστάσεως εφαρμογής πρακτικών ‘KYC’, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 «σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά» (“eIDAS Regulation”).

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα απαρτίζεται από εκπροσώπους:

  • εθνικών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ,
  • ενώσεων εκπροσώπησης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, και
  • ενώσεων καταναλωτών.