Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’)

Στις 18 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’).

Μέσω του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού υιοθετούνται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη θέσπιση των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμών και τους φορείς επεξεργασίας πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας υπό το πρίσμα:

  • της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών,
  • της οργάνωσης, και
  • της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου 2018.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72