Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης Οδηγίας που τροποποιεί την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 5’)

Τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της ισχύουσας Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Το συμβιβαστικό κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών και, ακολούθως, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

AMLD 5 Compromise Text