Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία

Στις 27 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Στόχος της Οδηγίας 2017/2399 είναι η εναρμόνιση της κατάταξης των μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν αρχική διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος,

β) δεν ενσωματώνουν παράγωγα και δεν είναι παράγωγα, και

γ) τα σχετικά συμβατικά έγγραφα αναφέρουν ρητά τη χαμηλότερη σειρά κατάταξης.

Τα κράτη μέλη καλούνται να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες προς την εν λόγω Οδηγία μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2018. Η υποχρέωση αυτή δεν δεσμεύει όσα κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει την ανωτέρω προσέγγιση στις εθνικές τους νομοθεσίες.

 

Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399