Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων χρήσης συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών της CPMI για το έτος 2016

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (“Committee on Payments and Market Infrastructures”, ‘CPMI’) δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών του (τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά της ευρωζώνης).

Στατιστικά στοιχεία CPMI