Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Εγχειρίδιο της ΕΚΤ για τη μεθοδολογία του SREP και καθορισμός εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για το 2018

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, δημοσίευσε αρχείο με τις εποπτικές της προτεραιότητες για το 2018. Ειδικότερα, η ΕΚΤ θα αναλάβει πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας:

(α) Επιχειρηματικά μοντέλα και παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, με έμφαση στην αξιολόγηση των επιδράσεων από την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων.

(β) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου (NPLs, συγκεντρώσεις ανοιγμάτων και διαχείριση και αποτίμηση εξασφαλίσεων) μέσω της συνεπούς εφαρμογής του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, της διερεύνησης των ανοιγμάτων σε χρηματοδοτήσεις ακινήτων και της ανάλυσης των πρακτικών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη διαχείριση και αποτίμηση εξασφαλίσεων.

(γ) Διαχείριση λοιπών κινδύνων (TRIM, διαδικασίες ICAAP και ILAAP, βαθμός ετοιμότητας για την υιοθέτηση του IFRS 9).

(δ) Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαχείριση πολλαπλών διαστάσεων κινδύνων (Brexit, Stress Tests).

Επισημαίνεται ότι το διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω πρωτοβουλιών ενδέχεται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Περαιτέρω, η ΕΚΤ δημοσίευσε, επίσης, εγχειρίδιο για τη μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) που προτίθεται να ακολουθήσει για το έτος 2018.

SSM Supervisory Priorities 2018

SSM SREP Methodology Booklet