Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Τυποποιημένα υποδείγματα της EBA για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs)

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε τα τελικά τυποποιημένα υποδείγματα για τα NPLs.

Τα εν λόγω υποδείγματα παρέχουν ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων για τον έλεγχο και την αποτίμηση των συναλλαγών NPLs σε επίπεδο ΕΕ και ότι δεν συνιστούν εποπτική απαίτηση. Αντίθετα, αποτελούν πρωτοβουλία για τη χρήση τους από τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της ΕΕ σε εθελοντική βάση, προκειμένου να αποτελέσουν μελλοντικά μια δεξαμενή πληροφόρησης ως πρόκριμα για την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών NPLs.

Για τη διαμόρφωσή τους προηγήθηκε διαβούλευση με φορείς της αγοράς (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), τις εποπτικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα σχόλια που ελήφθησαν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαβούλευσης ενσωματώθηκαν στα τελικά υποδείγματα, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούσαν την ιεράρχηση των διαφόρων πεδίων, ανάλογα με τη σημασία τους, για σκοπούς αποτίμησης και διενέργειας due diligence από υποψήφιους επενδυτές.

EBA NPL transaction templates