Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 22 Νοεμβρίου 2006 εκδόθηκε η Απόφαση 23/404/22.11.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

 

Με την εν λόγω Απόφαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 2331/95, όπως ισχύει και ειδικά μετά την τελευταία του τροποποίηση με το νόμο 3424/2005, καθώς και το πρόσφατο έργο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), αναθεώρησε το κανονιστικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εποπτευόμενων απο αυτήν επιχειρήσεων για την συμμόρφωσή τους στην συγκεκριμένη θεματική. Οι διατάξεις της Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2, θα τεθούν σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2007.