Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της EBA σχετικά με την αξιολόγηση των κινδύνων και του βαθμού τρωτότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ

H EBA δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αξιολογεί τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ. Η έκθεση συνοδεύεται από την άσκηση διαφάνειας σε ολόκληρη την ΕΕ για το 2017, η οποία περιέχει στατιστική πληροφόρηση σε συγκρίσιμη και προσβάσιμη μορφή για 132 πιστωτικά ιδρύματα εντός των κρατών μελών της ΕΕ (στα οποία περιλαμβάνονται τα 4 ελληνικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα).

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν βελτίωση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος της ΕΕ με πρόσθετη βελτίωση των δεικτών της κεφαλαιακής του επάρκειας, βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και μικρή αύξηση της κερδοφορίας. Εντούτοις, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε τομείς, όπως η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Έκθεση της EBA