Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Σημείωμα της ΕΚΤ για τον διάλογο με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2017

Στις 8 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΚΤ συνάντηση με εκπροσώπους πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο του Banking Industry Dialogue. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ακόλουθα ζητήματα:

  • στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τα πιστωτικά ιδρύματα από την αξιοποίηση των τρεχουσών εξελίξεων στο πεδίο των fintechs,
  • στην ανάγκη βελτίωσης των δεικτών κερδοφορίας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και
  • στις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. CRR, CRD IV, PSD 2).

Σημείωμα ΕΚΤ