Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας της υποβολής εποπτικών αναφορών

Την Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαδικασιών υποβολής εποπτικών αναφορών. Η διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών σε επίπεδο ΕΕ (που ισχύουν από το τέλος του 2016), καθώς και για την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία των εν λόγω απαιτήσεων στην ΕΕ.

Επιπλέον, αποσκοπεί στη συλλογή συγκεκριμένων ποσοτικών στοιχείων, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις επενδύσεις που απαιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής εποπτικών αναφορών και τη συγκέντρωση στοχευμένων παραδειγμάτων περιττών ή/και επικαλυπτόμενων απαιτήσεων. Μέσω της διαβούλευσης επιδιώκεται η άντληση πληροφόρησης σχετικά με τρόπους, μέσω των οποίων η διαδικασία υποβολής εποπτικών αναφορών θα μπορούσε μελλοντικά να απλουστευθεί ή/και να εξορθολογιστεί.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής