Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Ερμηνευτικό κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) σε σχέση
με την εφαρμογή της Ειδικής Σύστασης VIII για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

Η Ολομέλεια της FATF, στις 21 Φεβρουαρίου 2006, ενέκρινε ερμηνευτικό κείμενο σε σχέση με την εφαρμογή της Ειδικής Σύστασης υπ. αριθμ. VIII για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

 

Το εν λόγω ερμηνευτικό κείμενο αν και δεν αφορά άμεσα τα πιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο τα επηρεάζει στο βαθμό που οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να προτρέπουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να χρησιμοποιούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη διενέργεια των πληρωμών τους (παράγραφος 6, σημείο α), στοιχείο iv) του ερμηνευτικού κειμένου).

 

Εξάλλου, το άρθρο 4, παρ.4 του νόμου 3424/2005 προβλέπει τη λήψη μέτρων, με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, για την αποτροπή της χρησιμοποίησης των μη κερδοσκοπικών οργανισμών για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Τα ερμηνευτικά κείμενα, που μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί, για τις έξι απο τις συνολικά εννέα Ειδικές Συστάσεις για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της FATF:

http://www.fatf-gafi.org/document/53/0,2340,en_32250379_32236947_34261877_1_1_1_1,00.html