Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (“SEPA Regulation”)

Στις 23 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την πορεία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 (“SEPA Regulation”), η οποία απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (Υπουργών).

Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, ο εν λόγω Κανονισμός έχει εφαρμοσθεί με ορθό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ωστόσο, τα κύρια ζητήματα που χρήζουν παρακολούθησης είναι:

  • η διάκριση IBAN (“IBAN discrimination”) από τους δικαιούχους (ήτοι η υποχρέωση στους πληρωτές να πληρώσουν από λογαριασμό πληρωμών που βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη χώρα, γεγονός το οποίο αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγω Κανονισμού), και
  • οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών για την άσκηση των καθηκόντων τους αναφορικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού από συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι φορολογικές αρχές, φορείς παροχής ενέργειας, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).


EC SEPA Regulation Progress Report