Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της ΕΚΤ αναφορικά με τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για το έτος 2016

Στις 24 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για το έτος 2016.

Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για:

  • τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (π.χ. ‘TARGET2’),
  • τις δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος για την εκπλήρωση των ως άνω καθηκόντων, και
  • τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο πεδίο των πληρωμών (π.χ. ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (‘RTS’) της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα ασφαλή και κοινά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2).

Τέλος, περιλαμβάνει ειδικά άρθρα για:

  • τα instant payments,
  • την ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας (‘resilience’) των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους «κυβερνοεπιθέσεων» (‘cyber risks’), και
  • τα RTS της ΕΒΑ «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα ασφαλή και κοινά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2.

ECB’s Eurosystem Oversight Report 2016