Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με το  «Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’):

  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2080 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/9 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών» (ΕΚΤ/2017/29),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2081 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ» (ΕΚΤ/2017/30), και
  • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/2082 «που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2(ΕΚΤ/2017/28).