Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΕΕ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του CRR και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα

Στις 20 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) αριθ. 125/31.10.2017 της ΤτΕ, με τις διατάξεις της οποίας η ΤτΕ ασκεί τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στον CRR και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα.

Η άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών αυτών για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα ευθυγραμμίζεται με την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών από την ΕΚΤ για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 της ΕΚΤ «σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο» (ΕΚΤ/2016/4).

ΦΕΚ Β' 4020/17.11.2017