Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Γνώμη της ΕΚΤ επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV)

Στις 10 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε Γνώμη, δυνάμει των άρθρων 127(4) και 282(5) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του CRR και της CRD IV.

Η ΕΚΤ, επί της αρχής, υποστηρίζει τις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Γνώμη ΕΚΤ