Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Υιοθέτηση από το Συμβούλιο της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της BRRD σε σχέση με την κατάταξη των απαιτήσεων στην πτωχευτική ιεραρχία

Στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις εργασίες του επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της BRRD όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (COM(2016) 853 final), δημοσιεύοντας στην ιστοσελίδα του το τελικό κείμενο συμβιβασμού (final compromise text) επί των προτεινόμενων διατάξεων. Για την τυπική ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του τελικού κειμένου της Οδηγίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2017. Εφόσον το κείμενο της Οδηγίας εγκριθεί και από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου θα επακολουθήσει η θέση σε ισχύ της νέας Οδηγίας με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Council Final Compromise Text