Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

Στις 2 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους έξι (6) Τίτλους:

  • Τίτλος Ι: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.
  • Τίτλος ΙΙ: Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος ΙΙΙ: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών.
  • Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος V: Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
  • Τίτλος VI: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017.

Σχέδιο Νόμου