Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

ΠΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της EBA στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Στις 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) αριθ. 123/16.10.2017 της ΤτΕ με θέμα: «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (EBA/GL/2015/20)».

Με την εν λόγω ΠΕΕ καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των εσωτερικών τους διαδικασιών και πολιτικών, με σκοπό την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης που απορρέει από τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και να προσδιορίσει τα κριτήρια για τον καθορισμό των κατάλληλων συνολικών ορίων, καθώς και επιμέρους ορίων για τα ανοίγματα έναντι τέτοιων οντοτήτων.

ΠΕΕ 123/16.10.2017