Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Δημόσια διαβούλευση για τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με θέμα: “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines”

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, το EPC έθεσε σε δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να εναρμονιστούν περαιτέρω οι ανέπαφες συναλλαγές που διενεργούνται μέσω καρτών πληρωμών ή κινητών συσκευών σε περιβάλλον SEPA, οι οποίες βασίζονται στην ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας (“Near Field Communication”, ‘NFC’).

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 26 Ιανουαρίου 2018. Η τελική έκδοση των ως άνω κατευθυντήριων γραμμών αναμένεται να εκδοθεί εντός του Μαρτίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές