Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών

Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τις ρυθμιστικές και εποπτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, το FSB δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις ρυθμιστικές εξελίξεις και τις εποπτικές πρακτικές των μελών του (στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα) αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (“cybersecurity”). Στην εν λόγω έκθεση επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για τα εθνικά και διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα και να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η μεταβαλλόμενη φύση του “cyber risk” για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ο βαθμός διασυνδεσιμότητας (“interconnectedness”) μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τρίτων φορέων, καθώς και οι εντατικές προσπάθειες των “cyber criminals” για την εξεύρεση νέων μεθόδων «επιθέσεων» σε βάρος των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών.

Οι αρμόδιες αρχές ανά την υφήλιο έχουν λάβει μέτρα (ρυθμιστικής και εποπτικής φύσεως) για να διευκολύνουν, τόσο την άμβλυνση των επιπτώσεων του “cyber risk” από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και για την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους έναντι «επιθέσεων στον κυβερνοχώρο» (“cyber attacks”).

FSB Summary Report

FSB Detailed Analysis

FSB Press Release