Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του SSM

Στις 11 Οκτωβρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Η έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, το οποίο προβλέπει ότι ανά 3ετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της λειτουργίας του SSM στην αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Στην ανωτέρω έκθεση αξιολογούνται, μεταξύ άλλων:

(α) Η δομή διακυβέρνησης του SSM και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων.

(β) Η αποτελεσματικότητα των εποπτικών εργαλείων του SSM, περιλαμβανομένων των «μεικτών εποπτικών ομάδων» (“JSTs”) και της διεξαγωγής επιτόπιων επιθεωρήσεων (“on‐site inspections”).

(γ) Η εκπλήρωση των εποπτικών αρμοδιοτήτων, περιλαμβανομένης της διαδικασίας «εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης» (“SREP”), της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου (“fit and proper assessment”) και της εξουσίας του SSM να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων.

(δ) Η αλληλεπίδραση του SSM με άλλους θεσμούς χρηματοπιστωτικής εποπτείας (SRB, EBA, ESRB).

(ε) H σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας του SSM.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο SSM λειτουργεί με αποδοτικό τρόπο και έχει αποδείξει στην πράξη την αποτελεσματικότητά του.

Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται είναι αντιμετωπίσιμες μέσω δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από την ΕΚΤ ή μέσω τροποποιήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας που βρίσκονται υπό συζήτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο προτάσεων που έχει ήδη υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 (π.χ. νομοθετικές προτάσεις τροποποίησης του CRR και της CRD IV).

Ανακοίνωση Επιτροπής