Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) της ΕΚΤ για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

Στις 9 Οκτωβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, δημοσίευσε παρουσίαση με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίου (interest rate risk) από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται άμεσα από αυτήν.

Η εν λόγω εποπτική άσκηση, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016, επέτρεψε στην ΕΚΤ να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα μιας μεταβολής των επιτοκίων σε έξι (6) διαφορετικά υποθετικά σενάρια.

Ιδίως εξετάστηκε η επίπτωση των επιτοκιακών μεταβολών στην οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων (“EVE”‐“Economic Value of Equity”) και στα καθαρά έσοδα από τόκους (“NII”‐“Net Interest Income”), σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα που έχει καθιερώσει η Επιτροπή της Βασιλείας.

Για τους σκοπούς της εν λόγω άσκησης, ελήφθησαν υπόψη τα «μοντέλα συμπεριφοράς» (“behavioral models”) που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του stress test, μια υποθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 200 μονάδες βάσης θα οδηγούσε, συνολικά, σε αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους 4,1% το 2017 και 10,5% μέχρι το 2019, ενώ η οικονομική αξία των ιδίων κεφαλαίων θα μειωνόταν συνολικά κατά 2,7%. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα επιτόκια παραμείνουν στα επίπεδα του 2016 και δεν υπάρξει πιστωτική επέκταση, το συνολικό καθαρό εισόδημα από τόκους θα μειωνόταν κατά 7,5%. Αυτές οι προβλέψεις επηρεάζονται έντονα από τις παραδοχές, στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, για την ερμηνεία της συμπεριφοράς των πελατών τους.

Παρουσίαση ΕΚΤ