Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Γνώμη της EBA για το σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με το σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, το οποίο είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων επιχειρηματικών μοντέλων των εν λόγω φορέων και των εγγενών κινδύνων.

Η εν λόγω Γνώμη, απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός ενιαίου και εναρμονισμένου συνόλου απαιτήσεων σε σχέση με τις επιχειρήσεις επενδύσεων, για τις οποίες το ισχύον καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας δυνάμει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) δεν είναι κατάλληλο.

Η Γνώμη αυτή συνοδεύεται και από σχετική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες και τη σχετική τεκμηρίωση για κάθε μία από τις συστάσεις, καθώς και μια λεπτομερή αξιολόγηση του αντίκτυπου με βάση ποσοτικές μελέτες επιπτώσεων που έχει διεξαγάγει η EBA.

EBA Opinion

EBA Supplementary Report