Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Κατευθυντήριες Γραμμές για την εταιρική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της CRD IV

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την εταιρική διακυβέρνηση των ιδρυμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV). Οι σχετικές δημοσιεύσεις προβλέπουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα:

(α)  κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν το 2011 για την εσωτερική διακυβέρνηση των ιδρυμάτων,  και

(β) κατευθυντήριες γραμμές δυνάμει του άρθρου 91(12) της CRD IV και του άρθρου 9(1) της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MIFID) αναφορικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και άλλων κρίσιμων λειτουργιών των ιδρυμάτων.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών και μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν εντός των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις διατάξεις της CRD IV. 

Αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2018 με παράλληλη κατάργηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών που είχαν εκδοθεί στις 27 Ιανουαρίου 2011 και 22 Νοεμβρίου 2012 αντίστοιχα.

 

Guidelines on internal governance under Directive 2013/36/EU

Joint ESMA and EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU