Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

EBA Basel III monitoring exercise

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε την εξαμηνιαία έκθεση (CRD IV/CRR Basel III monitoring exercise) με την οποία αξιολογείται η πρόοδος που έχει σημειώσει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Το δείγμα της εν λόγω άσκησης αποτελείται από 164 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1.      Group 1: περιλαμβάνει 45 πιστωτικά ιδρύματα με διεθνείς δραστηριότητες και Tier 1 capital άνω των 3 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα τέσσερα ελληνικά συστημικά σημαντικά ιδρύματα, και

2.      Group 2: περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 119 πιστωτικά ιδρύματα.

Η άσκηση διενεργήθηκε βάσει στοιχείων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016 και εξετάζει την πρόοδο των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, τον LR, τον LCR και τον NSFR.

Basel III Monitoring Exercise Results