Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Προκαταρκτικός κατάλογος με τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που θα συμμετάσχουν στο νέο σύστημα του EPC για τα instant payments (SCT Inst)

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) δημοσίευσε τον προκαταρκτικό κατάλογο με τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες) που θα συμμετάσχουν στο νέο σύστημα άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον SEPA (“Instant Credit Transfer Scheme”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) που θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2017.

Όπως προκύπτει, 134 φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών από τέσσερα (4) κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Εσθονία, Λετονία και Ισπανία) θα συμμετάσχουν στο νέο σύστημα πληρωμών του EPC. Ο τελικός κατάλογος αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.

Προκαταρκτικός κατάλογος