Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του εργαλείου της αναδιάρθρωσης παθητικού (Bail-in)

Στις 5 Απριλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τρία (3) κείμενα κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του εργαλείου εξυγίανσης της αναδιάρθρωσης παθητικού (bail-in) στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θίγονται τα ακόλουθα ζητήματα:

  • η μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων (υπό α),
  • ο καθορισμός του συντελεστή μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο (υπό β), και
  • το αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού, καθώς και η ερμηνεία της σχέσης μεταξύ των διατάξεων της BRRD και των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) για την εν λόγω θεματική (υπό γ).

 

Guidelines on the treatment of shareholders in bail-in or the write-down and conversion of capital instruments

 Guidelines on the rate of conversion of debt to equity in bail-in 

 Guidelines concerning the interrelationship between the BRRD sequence of write-down and conversion and CRR/CRD