Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Στοχευμένη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Στις 30 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ερωτηματολόγιο με στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις των καταναλωτών και των φορέων της αγοράς για πιθανές στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές ορισμένων βασικών Οδηγιών της ΕΕ για τους καταναλωτές. Οι Οδηγίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης είναι οι ακόλουθες:

  • η Οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
  • η Οδηγία 1999/44/EΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών,
  • η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές,
  • η Οδηγία 98/6/EΚ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές,
  • η Οδηγία 2006/114/EΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση,
  • η Οδηγία 2009/22/EΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, και

η Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 

 Δημόσια διαβούλευση για την στοχευμένη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών