Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Εκθέσεις της EBA για τα σχέδια χρηματοδότησης και την επιβάρυνση του ενεργητικού των τραπεζών

Στις 31 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε δυο (2) εκθέσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τα σχέδια χρηματοδότησης (funding plans) και η δεύτερη την επιβάρυνση του ενεργητικού (asset encumbrance) των τραπεζών που λειτουργούν εντός της ΕΕ.

Οι εκθέσεις αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κύριων πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν το δανεισμό τους και να διευρύνουν την καταθετική τους βάση, καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των τραπεζών, οι καταθέσεις πελατείας εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησής τους (πάνω από 50%).

Report on Funding Plans

Report on Asset Encumbrance