Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Επικαιροποιημένος κατάλογος της EBA με τους φορείς του δημόσιου τομέα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών στο πλαίσιο του CRR

Την 1η Αυγούστου 2017, η EBA δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τους φορείς του δημόσιου τομέα που δύνανται να αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα σε περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές ή κεντρικές κυβερνήσεις για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

Updated List of Public Sector Enitities for the calculation of capital requirements